Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Een toekomstbestendig en economisch rendabel bedrijf. Met maatschappelijke waardering voor duurzame productie. Wie wil dat nou niet?

Kringlooplandbouw past in die ambitie, maar is voor veel boeren en tuinders wel een uitdaging. De experimenteertuin van Vruchtbare Kringloop Zuid Holland (VKZH) biedt hen de kans om samen te onderzoeken en ervaren hoe kringlooplandbouw de basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering. Met ruimte voor nieuwe initiatieven en inzet van innovatieve technieken.

Waar en hoe is in de kringloop van bodem, plant, dier en mest duurzaamheidswinst te behalen?

Over sectorgrenzen heen ontdekken agrariërs en onderzoekers wat werkt en wat niet, en waarom (nog) niet. Bij elk experiment staat de bodem centraal als voorwaarde voor een gezond gewas, gezonde dieren en een gezonde toekomst.

VKZH_8165
Landbouwgebieden-2

Landbouwgebieden in Zuid-Holland

  • Voornamelijk melkveehouderij: Midden Delfland, Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Vijferenlanden en Westelijk Veenweidegebied
  • Voornamelijk akkerbouw: Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee
  • Voornamelijk tuinbouw: Midden Zuid-Holland, Westland, Duin- en Bollenstreek
  • Gemengd: Voorne-Putten

Mix van sectoren

Als het om landbouw gaat is Zuid-Holland onder te verdelen in een aantal specifieke regio’s en  sectoren.

In Vruchtbare Kringloop Zuid Holland brengen we agrariërs uit die verschillende sectoren, maar ook erfbetreders, sectorspecialisten, kennisinstellingen, overheid en bedrijven in de voedselketen samen. Om in praktijkgerichte experimenten en over sectorgrenzen heen, kansen en verdienmodellen te ontwikkelen.

Dat gebeurt in regionale projecten rond efficiënte mineralenbenutting, optimaal bodembeheer, een goede energiebalans en meer biodiversiteit.

3 sporen:
Bodem, Nutriënten en Biodiversiteit

In VKZH werken we aan de hand van 3 kringloopthema’s: bodem, nutriënten en biodiversiteit. Vanuit deze 3 sporen werken verschillende agrarische sectoren samen om kringlopen te sluiten en positief bij te dragen aan klimaat, milieu en leefomgeving.

Ras-VOF-mestvergister-IMG_7830
Kruiden_8109
bodem_8104
VKZH Gezonde bodem Gezonde teelt

Financiering, ondersteuning en uitvoering

Vruchtbare Kringloop Zuid Holland is een regionaal project, geïnitieerd door LTO Noord en mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Bij de uitvoering zijn agrarisch ondernemers, onderzoekers en bedrijfsleven betrokken.

provincie-zuid-holland-logo
flag_yellow_low