Mono-Mestvergister

Wat zijn de effecten van vergiste mest (digestaat) op de bodembiodiversiteit en nutrientenbenutting? In een meerjarig experiment bij een melkvee- en akkerbouwbedrijf op Goeree-Overflakkee brengen we die in kaart. Daarvoor wordt digestaat uit een eigen monovergister op grasland en verschillende akkerbouwgewassen toegepast.

 

monovergister

We onderzoeken de kansen om de afzet van digestaat uit de melkveehouderij in te zetten als volwaardige mestsoort in de akkerbouw. Bijkomend voordeel is het opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik.

Praktijk

Voor het onderzoek zijn op vier percelen proefstroken aangelegd. Bij de start zijn eerst de bodembiodiversiteit en de bodemtoestand van de percelen in kaart gebracht. Een van de proefstroken krijgt gangbare drijfmest en de overige stroken plus de rest van de percelen worden bemest met digestaat. De bemestingen worden naar behoefte aangevuld met kunstmest. Alle gewassen ontvangen dus evenveel meststoffen, berekend op basis van de chemische samenstelling van de mest. Gedurende drie á vier opeenvolgende jaren worden nogmaals metingen verricht.

Onderzoek wordt in samenwerking met Wageningen Plant Research uitgevoerd.