Satellietslim maaien

Smartfarming, slim gebruik van techniek en data, wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van een duurzame landbouw. Ze maken niet alleen bedrijfsresultaten inzichtelijk, maar dragen ook bij aan het optimaliseren van het gebruik van water, bodem en energie.

In dit project wordt met satellieten en drones de voederwaarde van graslanden gescand en bepaald wanneer het ultieme maaitijdstip voor de eerste snede is. Doel is om de data uit dit experiment te verwerken in een tool die per perceel berekent wat het totaal aandeel gewonnen ruwvoer per perceel kan zijn als wordt gekozen voor een maai, weide of combinatieregime. Daarbij wordt de theoretische maaidatum bepaald en eventueel ook de mate waarin bemesting moet plaatsvinden. Achteraf wordt gemeten of de extra kosten van deze precisielandbouwtechniek opwegen tegen meer voederwaarde en volume van gras.