Reststromen

Hoe kan de samenwerking tussen veehouders, akkerbouwers en tuinders worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten? Om kringlopen op provinciaal niveau te sluiten is samenwerking nodig. We hebben de kansen en barrières onderzocht aan de hand van interviews met agrarische ondernemers en agrarische experts. En een enquête gehouden onder agrariërs waarop we 74 reacties hebben ontvangen.

De meeste potentie wordt gezien in het gebruik van dierlijke mest in de akkerbouw (80%) en in de krachtvoerproductie door akkerbouwers (80%). Iets minder potentie ziet men in het gebruik van reststromen voor bemesting (54 %), het delen van percelen tussen agrarische ondernemers (65%) en het gebruik van reststromen voor veevoeding (69%).