Biodiversiteitsmonitor & KPI’s

De biodiversiteitsmonitor is een meetinstrument met KPI’s met een verdienmodel in de melkveehouderij.

Het geeft inzicht in de impact van individuele melkveebedrijven op de biodiversiteit op hun bedrijf en omgeving. Dat inzicht helpt om op onderdelen bij te kunnen sturen.

De KPI’s in de bestaande biodiversiteitsmonitor zijn: percentage blijvend grasland, percentage eiwit van eigen bedrijf, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie, uitstoot van broeikasgassen, percentage kruidenrijk grasland, natuur en landschap.

KPI’s voor akkerbouw
Binnen dit cross-over project willen we met hulp van Frank Verhoeven van Boerenverstand een zelfde meetinstrument voor de akkerbouw ontwikkelen. Met KPI’s die sterk gekoppeld zijn aan de opgaves voor Zuid Holland, de regio’s en de sectoren. Denk aan % eigen eiwit uit de regio, optimaal bouwplan, mate van samenwerking of een aangepaste bodemconditiescore. Bovendien moeten ze bijdragen aan verbetering van de milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat, en aan een hoger algeheel bedrijfsrendement.